Свикване на общо събрание на клуб Беймо

Начало|Новини|Свикване на общо събрание на клуб Беймо
Управителният съвет на „Винг Чун Кунг Фу клуб – Беймо“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.06.2012 г. в 11 ч. на следния адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 10А, ет. 6, ап. 26, при следния дневен ред: 1. приемане на измене- ния и допълнения в устава на сдружението; 2. освобождаване на стари и избор на нови членове на управителния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2012-04-19T12:44:59+00:00